Page 27 - Euroregion Nisa 30 let
P. 27

Weitere Erfolge gab es bei grenzüberschrei- tenden Kooperation im verarbeitenden Gewerbe und in der Nahrungsmittelwirtschaft in der Euroregion. Auch die Mitarbeit in den Eurex-Fachgruppen der Euroregion Wirtschaft und Tourismus ist Bestandteil unserer Zusammenarbeit. Ebenso existiert seit 2010 ein deutsch-tschechischer Unternehmerclub.
Die Aktivitäten der IHK Dresden in der Euroregion sind von der Zuversicht getragen, wirtschaftliche und zwischenmenschliche Kontakte zum gegenteiligen Vorteil zu fördern und zu begleiten. Die ERN ist uns darin ein guter Partner. Herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag.
Další úspěchy zaznamenala přeshraniční spolupráce v oblasti zpracovatelského
a potravinářského průmyslu v euroregionu. Součástí naší práce je také spolupráce
v odborných skupinách EUREX Euroregionu Nisa pro hospodářství a cestovní ruch.
Od roku 2010 existuje také německo-český klub podnikatelů.
Činnost Obchodní a průmyslové komory Drážďany v euroregionu je založena na víře, že bude podporovat hospodářské a mezilidské kontakty k oboustrannému prospěchu. ERN
je pro nás v tomto ohledu dobrým partnerem. Srdečně blahopřejeme k 30. narozeninám.
W euroregionie odnotowano wiele sukcesów we współpracy transgranicznej w przemyśle przetwórczym i spożywczym. Elementem naszej współpracy jest również praca
w ramach euroregionalnych grup eksperckich Eurex w zakresie gospodarki i turystyki.
Od 2010 roku istnieje również Niemiecko- Czeski Klub Przedsiębiorców.
Działalność IHK Drezno w euroregionie opiera się na przeświadczeniu o konieczności wspierania i monitorowania kontaktów gospodarczych i międzyludzkich dla obopólnej korzyści. ERN jest dla nas dobrym partnerem w tym zakresie. Gratulacje z okazji 30. urodzin.
Unternehmertre en 2007 Setkání podnikatelů 2007 Spotkanie przedsiębiorców 2007
Preis der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 2018 Cena Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2018 Nagroda Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2018
1991 25 2021


   25   26   27   28   29