Page 28 - Euroregion Nisa 30 let
P. 28

30 Jahre eUrOreGIOn neIsse-nIsa-nYsa – mehr als ein Grund zum Feiern
Olaf Franke
Geschäftsführer der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Der Euroregion Neisse e.V. hat in den 30 Jahren seines Bestehens nichts an Bedeutung verloren, ganz im Gegenteil. Unzählige Initiativen, Klein- und Großprojekte wurden begleitet, koordiniert und gemanagt.
Für uns Touristiker und Vermarkter der Ober- lausitz ist die Lage am, beziehungsweise im Dreiländereck ein besonderer Glücksumstand und ein Alleinstellungsmerkmal. Die Potenziale sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Die Zusammenarbeit mit den tschechischen und polnischen Partnern ist großer Segen und Herausforderung zu gleich. Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen jenseits der zwei Grenzen konnten wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mit vielen Projekten einen guten Beitrag für das „einander verstehen“ leisten.
Die VIA SACRA wäre ohne die gemeinsame Verantwortung für unsere gemeinsame Geschichte nicht denkbar. Neben dem geförderten deutsch-tschechischen Projekt entstand, ganz im nachhaltigen Sinne, auch der VIA SACRA Verein Oberlausitz e.V., der mittlerweile das Zusammenwirken der Stationen in allen drei Ländern auf Augenhöhe koordiniert.
30 let sdružení eUrOreGIOn neIsse-nIsa-nYsa – víc než jen jeden důvod k oslavě
Olaf Franke
jednatel společnosti Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Sdružení Euroregion Neisse e.V. neztratilo
za 30 let své existence nic ze svého významu, naopak. Poskytlo nutnou podporu bezpočtu iniciativ, malých i velkých projektů, koordinovalo je nebo je řídilo.
Pro nás coby experty na cestovní ruch
a marketéry Horní Lužice je poloha v trojzemí zvláštní šťastnou okolností a jedinečným charakteristickým znakem. Potenciál však ještě zdaleka není vyčerpán. Spolupráce s českými a polskými partnery je velkým požehnáním
a výzvou zároveň. Společně s našimi kolegyněmi a kolegy na druhé straně obou hranic jsme v uplynulých letech a desetiletích mohli k „vzájemnému porozumění“ přispět mnoha projekty.
Na VIA SACRU by bez společné odpovědnosti za naši společnou historii nebylo možné ani pomyslet. Vedle  nančně podporovaného česko-německého projektu vzniklo – zcela ve smyslu udržitelnosti – též i sdružení VIA SACRA Verein Oberlausitz e.V., které nyní koordinuje součinnost jednotlivých zastavení ve všech třech zemích jako rovnocenný partner.
30-lecie eUrOreGIOnU neIsse-nIsa-nYsa – więcej niż powód do świętowania
Olaf Franke
Prezes Towarzystwa Marketingowego Górne Łużyce-Dolny Śląsk
Euroregion Nysa w ciągu 30 lat istnienia
nie stracił nic ze swojego znaczenia, wręcz przeciwnie. Monitorowane, koordynowane oraz zarządzane były liczne inicjatywy, małe i duże projekty.
Dla nas, specjalistów ds. turystyki oraz marketingu Górnych Łużyc, położenie przy, czy nawet na, trójstyku granic jest szczególnie dobrym i wyjątkowym atutem. Potencjał z tym związany nie został jeszcze wyczerpany.
Współpraca z czeskimi i polskimi partnerami jest zarówno wielkim błogosławieństwem, jak i wyzwaniem. Wspólnie z naszymi koleżankami i kolegami po drugiej stronie obu granic mogliśmy w ostatnich latach
i dziesięcioleciach w ramach wielu projektów przyczynić się do „wzajemnego zrozumienia“.
VIA SACRA byłaby nie do pomyślenia bez wspólnej odpowiedzialności za naszą wspólną historię. Obok do nansowanego projektu niemiecko-czeskiego, w duchu zrównoważonego rozwoju założono również stowarzyszenie VIA SACRA Verein Oberlausitz e.V., które obecnie koordynuje współpracę obiektów zlokalizowanych na szlaku we wszystkich trzech krajach.
euroregion
neisse–nisa–nysa
26


   26   27   28   29   30