Page 13 - Euroregion Nisa 30 let
P. 13

andere politische, wirtschaftliche und soziale Realitäten geherrscht hatten, die Erfahrungen der westlichen Euroregionen wenig hilfreich. Unser Auftrag und unser Arbeitsmodell mussten individuell an die Gegebenheiten
in diesem Teil Europas angepasst werden.
An einer Sache gab es keinen Zweifel - eine absolut entscheidende Herausforderung
war das Ausmaß der enormen ökologischen Degradation dieses Gebiets, das mit dem heute glücklicherweise vergessenen Beinamen „Schwarzes Dreieck“ bezeichnet wurde. Die Liste der gemeinsamen Prioritäten enthielt weitere Begri e, insbesondere
die unzureichende Durchlässigkeit der Verkehrswege und Grenzübergänge. Der allgemeine Sinn unserer Aktivitäten wurde durch das ungeschriebene, aber einhellig praktizierte Motto zusammengefasst: „Gemeinsame Probleme gemeinsam bewältigen, aber auch die Anstrengungen dort bündeln, wo wir gemeinsame Stärken haben, dank derer wir den Wohlstand der Bewohner dieser Länder schneller aufbauen können“. Der gemeinsame „Modus Operandi“ basierte auf vier Kanons: gleichberechtigte Partnerschaft, Konsens, Parität und Rotation. Das funktioniert bis heute.
Die konstituierende Sitzung des Rates der Euroregion fand am 21. Dezember 1991 in Zittau statt. Damals wurde die Euroregion ins Leben gerufen, die fortan nach dem Namen des Flusses benannt wurde, der die drei Länder verbindet. Die zweite Sitzung des Rates fand kurz darauf, am 29. Februar des Schaltjahres 1992, in Liberec statt.
Ihr „Hauptprodukt“ war das wichtige Dokument „Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa“, das die Struktur und Funktionsweise der Euroregion regelte.
společných priorit měl více položek, zejména nedostačující průchodnost dopravních tras
a hraničních přechodů. Celkový smysl naší činnosti shrnovalo nepsané, ale souhlasně praktikované motto „společně odbourávat společné problémy a spojovat úsilí tam, kde máme společné výhody, díky nimž můžeme rychleji budovat prosperitu obyvatel těchto území”. A co se týče společného „modus operandi”, tak jej tvořily čtyři kánony: rovné partnerství, konsensus, parita, rotace. Tak to funguje do dnešní doby.
Ustavující zasedání Rady Euroregionu se konalo 21. prosince 1991 v Žitavě. Tehdy vznikl euroregion, jenž má od té doby svoje jméno s názvem řeky spojující tři státy. Druhé zasedání Rady se konalo krátce potom:
V Liberci, dne 29. února přestupného roku 1992. Jeho hlavním výstupem byl důležitý dokument „Rámcová dohoda o spolupráci v rámci Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“, upravující otázky související se strukturou a způsobem fungování euroregionu.
wyzwaniem bezwzględnie kluczowym była skala porażającej, ekologicznej degradacji
tego obszaru, określanego zapomnianym już na szczęście epitetem „Czarny Trójkąt”. Lista wspólnych priorytetów objęła więcej haseł, zwłaszcza niedostateczną drożność szlaków komunikacyjnych i przejść granicznych. Generalny sens naszych działań streszczało niepisane, ale zgodnie praktykowane motto „razem pokonywać wspólne problemy, ale
też łączyć wysiłki tam, gdzie mamy wspólne atuty, dzięki którym możemy szybciej budować pomyślność mieszkańców tych ziem”. Gdy
zaś chodzi o wspólny „modus operandi” tworzyły go cztery kanony: równopartnerstwo, konsensus, parytet, rotacja. To zresztą działa do dziś.
Inauguracyjne posiedzenie Rady Euroregionu odbyło się 21 grudnia 1991 r. w Żytawie.
To wtedy powołano do życia Euroregion, odtąd mający już imię własne z nazwą rzeki łączącej trzy kraje. Drugie posiedzenie Rady odbyło się już niebawem. W Libercu, w dniu 29 lutego przestępnego roku 1992. Głównym jego „produktem” był ważny dokument „Porozumienie ramowe o współpracy
w ramach Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa”, regulujący sprawy struktury i sposobu funkcjonowania Euroregionu.
1991 11 2021
5 Jahre Euroregion, von links: 5 let euroregionu, zleva: 5-lecie Euroregionu, od lewej:
M. Matušek, J. Nalichowski,M. Szymański, G. Watterott, J. Jakubiec


   11   12   13   14   15