Page 40 - Euroregion Nisa 30 let
P. 40

Denk Mal: Unser erbe – Deine Zukunft
Ein Projekt, das durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020, Prioritätsachse: Gemeinsames Natur- und Kulturerbe, gefördert wurde. Lead-Partner: Städtische Gemeinde Zgorzelec. Projektpartner: Freie evangelische Gemeinde Görlitz, Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH.
Das Projekt, das in den Jahren 2019 bis
2021 in Zgorzelec und Görlitz umgesetzt
wird, umfasst vor allem die Revitalisierung
von denkmalgeschützten Objekten des Kulturerbes, d. h. des Städtischen Kulturhauses in Zgorzelec und der „Alten Mälzerei“ im Görlitzer Tivoli-Komplex, die heute, im Zeitalter der o enen Grenzen, noch stärker dem kulturellen Austausch zwischen den Städten dienen sollten.
Das Gebäude der ehemaligen Oberlausitzer Ruhmeshalle mit seiner charakteristischen Kuppel, in dem heute das Städtische Kulturzentrum untergebracht ist, ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten und die Visitenkarte von Zgorzelec. Über seine Renovierung wird schon seit langem diskutiert.
Der Projektpartner, die Freie Evangelische Gemeinde Görlitz, hat das historische Gebäude der „Alten Mälzerei“, das ein Teil des Tivoli-Komplexes ist, umfassend modernisiert. Der Komplex wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (um 1868) erbaut und war ein wichtiger Punkt im kulturellen Leben des alten Görlitz.
Zamyslete se: naše dědictví – tvoje budoucnost
Projekt spolu nancovaný Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci programu spolupráce Interreg V-A Polsko – Sasko 2014-2020 z prioritní osy: Společné přírodní a kulturní dědictví. Vedoucí partner: Město Zgorzelec. Projektoví partneři: Freie evangelische Gemeinde Görlitz, Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH.
Projekt realizovaný ve Zhořelci a Görlitz
v letech 2019–2021 je zaměřen zejména
na revitalizaci objektů kulturního dědictví zapsaných do registru památek, tj. Městského kulturního domu ve Zhořelci a budovy „Staré sladovny“ v görlitzském areálu Tivoli. Tyto budovy by měly dnes, kdy můžeme těžit
z otevřených hranic, ještě lépe sloužit kulturní výměně mezi městy.
Budova bývalého Hornolužického domu slávy, zakončená charakteristickou kupolí,
kde nyní sídlí Městský kulturní dům, patří
k nejnavštěvovanějším památkám Zhořelce
a je zároveň jeho vizitkou. O jeho rekonstrukci se mluvilo již dlouhá léta.
Partner projektu – Svobodná evangelická obec Görlitz komplexně zrekonstruovala historickou budovu „Staré sladovny“, která je součástí areálu Tivoli. Tento areál vznikl ve 2. polovině 19. století (cca v roce 1868) a byl významným místem v kulturním dění dřívějšího Görlitzu.
pomyśl: nasze Dziedzictwo – twoja przyszłość
Projekt współ nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska
– Saksonia 2014-2020, Osi priorytetowej: Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe. Partner Wiodący: Gmina Miejska
Zgorzelec. Partnerzy Projektu: Freie evangelische Gemeinde Görlitz, Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH.
Projekt realizowany w Zgorzelecu i Görlitz
w latach 2019-2021 obejmuje przede wszystkim rewitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych do rejestrów zabytków, tj. Miejskiego Domu Kultury
w Zgorzelcu i budynku „Starej Słodowni” w görlitzkim kompleksie Tivoli, które dziś, kiedy cieszymy się otwartymi granicami, powinny jeszcze pełniej służyć wymianie kulturalnej pomiędzy miastami.
Zwieńczony charakterystyczną kopułą gmach dawnej Górnołużyckiej Hali Chwały, w którym współcześnie swoją siedzibę ma Miejski Dom Kultury, to jeden z najchętniej odwiedzanych zabytków Zgorzelca i jego wizytówka. O jego renowacji mówiło się od dawna.
Partner projektu – Wolna Gmina Ewangelicka Görlitz – kompleksowo zmodernizował zabytkowy budynek „Starej Słodowni” wchodzący w skład zespołu Tivoli. Kompleks ten powstał w 2. połowie XIX wieku (ok. 1868 roku) i był ważnym punktem w kulturalnym życiu dawnego Görlitz.
euroregion
neisse–nisa–nysa
38


   38   39   40   41   42