Page 38 - Euroregion Nisa 30 let
P. 38

Das Projekt trug dazu bei, den technischen Zustand und die Attraktivität der Kultureinrichtungen in Bolesławiec und Zittau zu verbessern, einschließlich einer besseren Anpassung der Infrastruktur des Amphitheaters an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen. Das kulturelle Angebot der beiden Städte wurde attraktiver gestaltet.
Die Nutzung der erweiterten kulturellen Infrastruktur trug dank gemeinsamer Veranstaltungen zur Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen kommunalen Selbstverwaltungen und Institutionen sowie zur Vertiefung
der Kontakte zwischen den Einwohnern
der Grenzregion bei. Die Renovierung
der Einrichtungen, die Einführung
bequemer Lösungen und die zahlreichen attraktiven kulturellen Veranstaltungen von grenzüberschreitendem Charakter trugen zu einer besseren Nutzung des kulturellen Erbes der Städte Zittau und Bolesławiec bei. Die Investitionsmaßnahmen wurden von einer Reihe gemeinsam vorbereiteter kultureller Veranstaltungen in Bolesławiec und Zittau begleitet, darunter: polnisch-deutsche Gesangsworkshops, Konzerte „Stimmen der Städte“, internationaler Fotowettbewerb „Zwei Städte-kreative Photographie“, Musikworkshops für Jugendliche, Präsentation des traditionellen Handwerks der Region: Keramik und Gewebe, Film-Workshops „Junge Augen für Nachbarn“.
Realizace projektu přispěla ke zlepšení technického stavu a atraktivity kulturních objektů v Bolesławci a Žitavě, včetně lepšího uzpůsobení infrastruktury am teátrů potřebám zdravotně postižených občanů. Došlo
k zatraktivnění kulturní nabídky měst.
Využití zrekonstruované kulturní infrastruktury přispělo k utužení přeshraniční spolupráce samospráv a institucí a prohloubení kontaktů obyvatel příhraničí, a to díky společným
akcím. Rekonstrukce objektů, pohodlná
řešení a řada kulturních akcí přeshraničního charakteru přispěla k lepšímu využití kulturního dědictví Bolesławce a Žitavy. Investiční aktivity doprovázela řada společných kulturních akcí
v Bolesławci a Žitavě, mj. polsko-německé pěvecké dílny, koncerty „Hlasy měst“, mezinárodní fotogra cká soutěž „Dvě města – kreativní fotogra e“, hudební dílny pro mládež, prezentace tradičního řemesla regionu: keramiky a textilií,  lmové dílny „Mladé oči pro sousedy“.
Realizacja projektu przyczyniła się do
poprawy stanu technicznego i atrakcyjności obiektów kultury w Bolesławcu i w Żytawie,
w tym również do lepszego dostosowania infrastruktury am teatrów do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Nastąpiło zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej obu miast. Wykorzystanie rozbudowanej infrastruktury kulturalnej wpłynęło na zacieśnianie współpracy transgranicznej samorządów i instytucji
oraz pogłębienie kontaktów społeczności pogranicza, poprzez organizację wspólnych wydarzeń. Renowacja obiektów, wprowadzenie udogodnień oraz szereg atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych o charakterze transgranicznym przyczyniło się do lepszego wykorzystania dziedzictwa kultury Żytawy i Bolesławca. Działaniom inwestycyjnym towarzyszył
szereg wspólnie przygotowanych wydarzeń kulturalnych w Bolesławcu i Żytawie, w tym: polsko-niemieckie warsztaty wokalne,
koncerty „Głosy miast“, międzynarodowy konkurs fotogra czny „Dwa miasta – fotogra a kreatywna“, warsztaty muzyczne dla młodzieży, prezentacja tradycyjnego rzemiosła regionu: ceramiki i tkanin, warsztaty  lmowe „Młode oczy dla sąsiadów“.
euroregion
neisse–nisa–nysa
36
Amphitheater im Stadtpark in Bunzlau Am teátr v městském parku v Boleslavci Am teatr w Parku Miejskim w Bolesławcu
foto: Archiwum Projektu Miasto Bolesławiec


   36   37   38   39   40