Page 3 - Euroregion Nisa 30 let
P. 3

einführung
Diese Publikation ist ein Dankeschön an alle, die sich für die Gründung der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa eingesetzt haben, sie über kurze oder lange Zeit aktiv mitgestaltet haben und sich, teils ehrenamtlich, für das gute Zusammenleben in unserer Region sowie
die grenzübergreifenden Themen mit viel Herzblut engagiert haben.
Der Umfang der Publikation kann leider nur einen Bruchteil grenzübergreifender Akteure, Einrichtungen und Kooperationen abbilden. Auch die Arbeit derjenigen Engagierten, die sich hier nicht wieder nden, wird genauso hoch geschätzt.
Úvodní slovo
Tato publikace je poděkováním všem, kteří
se o založení Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa zasadili, krátce nebo po delší dobu jej spoluutvářeli, a, často bez ohledu na honorář, se s velkou vášní zapojovali do zlepšení soužití v našem regionu i řešení přeshraničních témat.
Rozsah této publikace bohužel umožňuje vyzdvihnout zásluhy jen zlomku přeshraničních aktérů, spolupracujících organizací a partnerství. Stejně tak je však vysoce ceněna i práce těch, kteří zde své jméno nenaleznou.
Wprowadzenie
Niniejsza publikacja jest podziękowaniem dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tworzeniu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, którzy aktywnie kształtowali go w krótszym lub dłuższym okresie i którzy, częściowo działając społecznie, włożyli swoje serce i duszę
w promowanie dobrego współistnienia w naszym regionie oraz w kwestie transgraniczne.
Niestety, zakres publikacji może reprezentować jedynie ułamek podmiotów, instytucji i współpracy transgranicznej. Równie wysoko cenimy pracę wszystkich tych, którzy nie zostali tu wymienieni.
Markus Köhler
Geschäftsführer Euroregion Neisse
Ondřej Havlíček
Výkonný ředitel Euroregionu Nisa
Andrzej Jankowski (✝13. 11. 2021) Dyrektor biura Euroregionu Nysa
1991 2021


   1   2   3   4   5