Page 5 - Euroregion Nisa 30 let
P. 5

Martin Půta
Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,
die Euroregion Neisse feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. Sie hat uns unzählige erfolgreiche grenzübergreifende Projekte gebracht und ich bin froh, dass die langjährige Tätigkeit von Expertenarbeitsgruppen zweifelsohne nutzbringend für die Entwicklung des Grenzraums ist. Dank der Zusammenarbeit von Gemeinden, Vereinen und weiteren Interessensgruppen wird schon seit drei Jahrzehnten Best Practice geteilt, es
kommt zu Begegnungen mit der Kultur des Nachbarlands und zum Abbau nicht nur physischer, sondern vor allem mentaler Barrieren.
Das Gebiet der Euroregion wird langfristig durch zahlreiche gemeinsame Interessen, Freuden und Probleme verbunden, die ihren Ursprung in der verknüpften Geschichte und Gegenseitigkeit haben. Als ehemaliger Bürgermeister von Hrádek nad Nisou und Mensch, der sein ganzes Leben lang in
der Grenzregion lebt, sehe ich deutlich
die positive Entwicklung, die das deutsch- tschechisch-polnische Dreiländereck seit der Ö nung der Grenzen erfahren hat.
Heute emp nden wir ein gemeinsames kulturelles Angebot, grenzüberschreitende Verkehrsverbindungen oder die
Kooperation von Unternehmen bereits als Selbstverständlichkeit. Es ist jedoch weiterhin nötig, sich aktiv für die wirtschaftliche Entwicklung, die Sprachbildung und einen besseren Informationsaustausch zwischen den Institutionen einzusetzen, damit die gute Zusammenarbeit auch weiterhin funktioniert.
Martin Půta
Hejtman Liberecký kraj Vorsitzender Euroregion Nisa
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Euroregion Nisa slaví 30 let. Přinesl nespočet úspěšných přeshraničních projektů a já jsem rád, že mnohaleté fungování expertních pracovních skupin má pro rozvoj příhraničí nepochybné přínosy. Díky spolupráci
obcí, sdružení a dalších zájmových skupin dochází již tři desítky let ke sdílení dobré praxe, setkávání s kulturou sousedních zemí a odbourávání nejen fyzických, ale především mentálních bariér.
Oblast euroregionu dlouhodobě spojuje množství společných zájmů, radostí
i problémů, které pramení z provázané historie a vzájemnosti. Jako bývalý starosta Hrádku nad Nisou a člověk, který celý život žije na hranicích, jasně vidím pozitivní vývoj, kterým česko-německo-polské trojzemí od doby otevření hranic prošlo.
Dnes již vnímáme jako samozřejmost společnou kulturní nabídku, přeshraniční dopravní spoje či spolupráci podnikatelských subjektů, je však stále nutné se aktivně zasazovat o hospodářský rozvoj, jazykové vzdělávání a lepší výměnu informací mezi institucemi tak, aby dobrá spolupráce fungovala i nadále.
Martin Půta
Hejtman Libereckého kraje Předseda Euroregionu Nisa
Szanowne Czytelniczki, szanowni Czytelnicy,
Euroregion Nysa obchodzi 30-lecie.
Dzięki niemu zrealizowano wiele udanych transgranicznych projektów i cieszę się, że wieloletnie funkcjonowanie eksperckich
grup roboczych przyniosło dla rozwoju pogranicza niepodważalne korzyści. Dzięki współpracy gmin, stowarzyszeń i innych
grup zainteresowań już od trzydziestu lat przekazywane są przykłady dobrych praktyk, mają miejsce spotkania z kulturą sąsiednich krajów i pokonywane są nie tylko  zyczne, ale przede wszystkim mentalne bariery.
Obszar euroregionu od wielu lat łączy
wiele wspólnych zainteresowań, radości
i problemów, które wynikają z poprzeplatanej historii i wzajemności. Jako były burmistrz Hrádku nad Nisou i człowiek, który przez całe życie mieszka na granicy, wyraźnie widzę pozytywny rozwój, jaki nastąpił na czesko- niemiecko-polskim pograniczu od czasu otwarcia granic.
Dziś już jako sprawę oczywistą traktujemy wspólną ofertę kulturalną, transgraniczne połączenia komunikacyjne oraz współpracę podmiotów gospodarczych, wciąż jednak należy aktywnie działać na rzecz rozwoju gospodarczego, nauczania języków i lepszej wymiany informacji pomiędzy instytucjami, by dobra współpraca funkcjonowała także
w przyszłości.
Martin Půta
Hetman Kraju Libereckiego Przewodniczący Euroregionu Nisa
1991 3 2021


   3   4   5   6   7