Page 17 - Euroregion Nisa 30 let
P. 17

• zu den Aufgaben der euroregion die Begleitung der dreiseitigen Arbeitsgruppen gehört? Zurzeit sind es etwa 12 Gruppen, wie z.B. „Bibliotheken“, „Denkmäler“, „Statistik“, „Verkehr“, die sich mit grenzübergreifenden Themen aus ihrem Fachbereich befassen. Auf dieser Ebene tauschen sich Experten aus, suchen nach gemeinsamen Lösungen.
• die euroregion seit 2014 nach einer gemeinsamen, dreiseitigen strategie arbeitet, deren Fortsetzung mit einbindung einer Vielzahl an institutionen und Akteuren gerade weiterentwickelt wird? Erstmals wurden für den Zeitraum 2014-2020 auf verschiedenen separaten Handlungsempfehlungen, Strategien
und weiteren Dokumenten beruhende dreiseitige Handlungsempfehlungen für die Euroregion erarbeitet. Eine Fortschreibung für die Perspektive bis zum Jahr 2027 ist gerade in Erarbeitung, um einen weiteren „Fahrplan“ für die interne Tätigkeit der Euroregion zu entwickeln, den dreiseitigen Fachgruppen Prioritäten zu geben und
ein Basisdokument zur Ableitung weiterer grenzübergreifender Vorhaben und Projekte zur Verfügung zu stellen.
Reichenberg | Liberec foto: Jiří Jiroutek
➡ Bunzlau | Boleslavec | Bolesławiec foto: Stadtarchiv | archiv města | archiwum miasta
• mezi úkoly euroregionu patří zřizování
a organizační podpora trinacionálních pracovních skupin expertů? V současné době se jedná zhruba o 12 skupin, jako jsou např. „Knihovny“, „Památky“, „Statistika“, „Doprava“, které se zabývají přeshraničními tématy ze svého oboru. Na této úrovni probíhá diskuze odborníků, kteří hledají společná řešení.
• euroregion pracuje od roku 2014 podle společné, trojstranné strategie, která
se dále přímo rozvíjí díky zapojení řady institucí a aktérů? Poprvé byly pro období let 2014-2020 pro euroregion vypracovány trojstranné doporučené postupy, které
se zakládaly na různých, samostatných doporučených postupech, strategiích
a dalších dokumentech. V současnosti se pracuje na aktualizaci pro výhled až do roku 2027; cílem je vyhotovit další „plán postupu“ pro interní činnost euroregionu, stanovit priority pro trinacionální skupiny odborníků a poskytnout základní dokument, z něhož bude možné odvodit další přeshraniční záměry a projekty.
• jednym z zadań euroregionu jest powoływanie i wsparcie organizacyjne trójstronnych grup roboczych? Obecnie istnieje około 12 grup, takich jak „Biblioteki“, „Zabytki“, „Statystyka“, „Transport“, które zajmują się kwestiami transgranicznymi
w zakresie swojej specjalizacji. Na tej płaszczyźnie eksperci wymieniają się pomysłami, szukają wspólnych rozwiązań.
• euroregion od 2014 roku pracuje według wspólnej trójstronnej strategii, której aktualizacja jest obecnie opracowywana z udziałem wielu instytucji i podmiotów? W oparciu o różne odrębne rekomendacje działań, strategie i inne dokumenty po raz pierwszy dla Euroregionu opracowano trójstronne rekomendacje działań na lata 2014-2020. Obecnie przygotowywana jest aktualizacja dla perspektywy do roku 2027, która ma na celu opracowanie dalszego „rozkładu jazdy“ dla wewnętrznych działań Euroregionu, nadanie priorytetów trójstronnym grupom eksperckim oraz stworzenie podstawowego dokumentu, określającego dalsze transgraniczne działania i projekty.
1991 15 2021


   15   16   17   18   19