Obowiązkowe kryteria transgraniczności dla małych projektów to

  • Wspólne planowanie
  • Wspólna realizacja
  • Wspólny personel

Granice wsparcia dla małych projektów

Maksymalna całkowita wartość projektu30.000 EUR
Maksymalne dofinansowanie z EFRR 20.000 EUR
Minimalne dofinansowanie z EFRR3.000 EUR
Maksymalny poziom dofinansowania85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych

Wydatki kwalifikowalne

Budżet małego projektu dzieli się na wydatki pośrednie i wydatki bezpośrednie.

Wydatki pośrednie

  • Koszty osobowe
  • Koszty administracyjno-biurowe

Te wydatki naliczane i rozliczane są w formie ryczałtowej.

Ryczałt na koszty osobowe odnoszące się do personelu projektu wynosi 20% całkowitych kosztów bezpośrednich projektu.

Ryczałt na koszty administracyjno-biurowe wynosi 15% kosztów osobowych.

Koszty bezpośrednie

  • Koszty podróży i zakwaterowania
  • Koszty ekspertów i usług zewnętrznych
  • Koszty wyposażenia

Wydatki związane z infrastrukturą i robotami budowlanymi są niekwalifikowalne.

Czas realizacji małego projektu

Do 24 miesięcy (możliwe wyjątki w uzasadnionych przypadkach).

Wskaźniki

Prawidłowość realizacji małych projektów mierzona będzie za pomocą wskaźników. Konieczne będzie stosowanie minimum 2 a maksimum 5 wskaźników odnoszących się do produktu projektu oraz do jego grup docelowych. Obowiązkowym wskaźnikiem jest liczba uczestników biorących udział w działaniach projektowych.