Page 6 - Euroregion Nisa 30 let
P. 6

Sehr geehrte Damen und Herren,
Piotr Roman
2021 feiert die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa ihr 30-jähriges Gründungsjubiläum. Die Euroregion entstand aus einer visionären Idee und dem Wunsch nach Veränderung
in der deutsch-polnisch-tschechischen Grenzregion - und dies war eine völlig neuartige Initiative in Mitteleuropa. Wir begannen mit einer kühnen Vision für die damalige Zeit, die von Misstrauen seitens der Regierung begleitet wurde. Der Enthusiasmus der Mitglieder und die Energie der Gründer mussten externe Mittel ersetzen, die erst nach einigen Jahren zur Verfügung standen und dank denen wir heute in der Lage sind, mehr als hundert grenzüberschreitende Vorhaben pro Jahr zu fördern. In diesen dreißig
Jahren hat sich viel verändert: Polen und die Tschechische Republik sind Mitglieder der Europäischen Union geworden, in unseren Ländern gab es eine Verwaltungsreform, Regierungen, Präsidenten und Parlamente haben gewechselt... Jetzt stehen wir vor einem ziemlich revolutionären Wandel in der Art der Verwaltung und Durchführung von Kleinprojekten. Aber Kontinuität und Wandel sind zwei Attribute der Realität - ich glaube, dass wir die heutigen Herausforderungen
so meistern werden, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, und dass sich die Euroregion als stabile Struktur erweisen wird. Hier bietet sich ein Vergleich mit Wein an: je älter, desto besser - ich denke, dass dieser Vergleich nicht übertrieben ist. Die Zusammenarbeit zwischen unseren drei Vereinen, die Aktivität, die dienliche Rolle gegenüber den Mitgliedern der Euroregion und den lokalen Gemeinschaften - wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden wir sagen können: die Euroregion Neisse-Nisa- Nysa ist bereits 30 Jahre alt, aber das Beste kommt noch!
Piotr Roman
Stadtpräsident Bunzlau Präsident Euroregion Nysa
Vážené dámy, vážení pánové,
v roce 2021 slaví Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 30. výročí svého vzniku. Euroregion se zrodil z vizionářské myšlenky a snahy o proměny
v česko-polsko-německém příhraničí – a byla to zcela novátorská iniciativa v centrální Evropě. Začínali jsme v tehdejší době
s odvážnou myšlenkou, kterou doprovázela nedůvěřivost vládní strany. Nadšení členů
a energie zakladatelů musely nahrazovat vnější  nanční prostředky, které se objevily teprve po několika letech, a díky nimž nyní můžeme ročně podporovat více než stovku přeshraničních záměrů. Během těchto
třiceti let se hodně změnilo, Česká republika a Polsko se staly členy Evropské unie, v našich státech došlo ke správní reformě, měnily se vlády, prezidenti a parlamenty... Nyní je před námi poměrně revoluční změna v přístupu
ke správě a realizaci mikroprojektů. Ale kontinuita a změna, to jsou dva atributy reality – věřím, že dnešní výzvy zvládneme, obdobně jako jsme zvládali výzvy v minulosti, a euroregion se projeví jako stabilní struktura. Nabízí se srovnání s vínem, které čím je starší, tím je lepší – myslím si, že to není přehnané srovnání. Spolupráce mezi našimi třemi sdruženími, vysoká aktivita, podpůrná úloha vůči členům euroregionu a místních společností – pokud jsou tyto podmínky splněny, budeme moci říci: Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa je již 30 let, ale to nejlepší ho ještě čeká!
Piotr Roman
Primátor Boleslavce Prezident Euroregionu Nysa
Szanowni Państwo,
w 2021 roku mija 30 lat od założenia Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Euroregion zrodził się z wizjonerskiej idei i chęci przemian na polsko-niemiecko-czeskim pograniczu – i była to inicjatywa zupełnie nowatorska w Europie Centralnej. Zaczynaliśmy od śmiałej na owe czasy
wizji, której towarzyszyła nieufność ze
strony rządowej. Zapał członków i energia założycieli musiały zastępować zewnętrzne środki  nansowe, które pojawiły się dopiero po kilku latach i dzięki którym obecnie możemy do nansowywać rocznie ponad
sto transgranicznych przedsięwzięć. W ciągu tego trzydziestolecia wiele się zmieniło, Polska i Czechy stały się członkami Unii Europejskiej, w naszych krajach miała miejsce reforma administracyjna, zmieniały się rządy, prezydenci i parlamenty... Obecnie czeka
nas dość rewolucyjna zmiana w podejściu
do zarządzania i realizacji mikroprojektów. Ale ciągłość i zmiana to dwa atrybuty rzeczywistości - wierzę, że poradzimy sobie
z dzisiejszymi wyzwaniami, podobnie jak radziliśmy sobie z wyzwaniami w przeszłości, a Euroregion okaże się stabilną strukturą. Przychodzi na myśl porównanie z winem, które im jest starsze tym lepsze – sądzę, że nie jest to porównanie na wyrost. Współpraca między naszymi trzema stowarzyszeniami, aktywność, służebna rola wobec członków Euroregionu i lokalnych społeczności – spełniając te warunki będziemy mogli powiedzieć: Euroregion Neisse-Nisa-Nysa ma już 30 lat, ale najlepsze jeszcze przed sobą!
Piotr Roman
Prezydent Miasta Bolesławiec Prezydent Euroregionu Nysa
euroregion
neisse–nisa–nysa
4


   4   5   6   7   8