Page 44 - Euroregion Nisa 30 let
P. 44

Das Hauptziel der Aufgabe ist es, das touristische Angebot im tschechisch- polnischen Grenzraum zwischen Jelenia Góra und Nový Bor zu erweitern und
eine gemeinsame Glasroute festzulegen. Die Glasherstellungstraditionen in der Riesengebirgsregion und im polnisch- tschechischen Grenzraum sind das gemeinsame kulturelle Erbe beider
Länder. Kulturpfade, das materielle und
das immaterielle Erbe des gemeinsamen Raums bereichern das touristische Angebot mit wertvollen historischen Werten, die
im sogenannten Aktivtourismus teilweise vergessen und unterschätzt werden. Das Angebot des Kulturpfads, der Glasroute, sowie das Angebot an Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Glasherstellungs- und -verarbeitungsprozess stellen eine interessante zusätzliche Attraktion dar, die die Touristen dazu bewegt, länger zu bleiben und Orte kennenzulernen, die in den allgemein verfügbaren Reiseführern nicht angeboten werden. Ein breites und vielfältiges Angebot an Orten, die mit Glas in Verbindung stehen, bietet das Touristeninformationszentrum
in Nový Bor. Das Museum in Jelenia Góra bereitete mehrere Workshops in der Glashütte vor, an denen polnische und tschechische Glaskünstler, Hüttenarbeiter und Handwerker teilnahmen. Vorführungen der Heiß- und Kaltglasbearbeitung wurden von Vorträgen und Workshops, dem Glasfestival, den ‘Heißen Wochenenden‘ oder den Tagen der Glastradition in Nový Bor begleitet.
Obwohl ein Großteil der Projektausgaben
auf Investitionen ausgerichtet war, bestand
das Ziel nicht darin, völlig neue Attraktionen
zu scha en. Die Idee war, das Angebot für Besucher beider Partner zu verbessern und die bereits bestehenden Attraktionen in der Region durch gemeinsame Werbung und andere Aktivitäten zu unterstützen. Im Museum in Jelenia Góra wurde die Ausstellungs äche erweitert und ein „Glaslabor“ eingerichtet, in dem die Besucher interaktiv mit traditionellen Glasherstellungstechniken vertraut gemacht werden.
Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky cestovního ruchu v česko-polském příhraničním území mezi Novým Borem
a Jelení Horou a vytyčení společné cesty skla. Sklářské tradice v oblasti Krkonoš a česko- polského příhraničí jsou společným kulturním dědictvím obou zemí. Kulturní stezky, hmotné a nehmotné dědictví společného území, rozšiřují nabídku cestovního ruchu
o cenné historické hodnoty, které jsou částečně zapomenuty a nedoceněny v tzv. aktivní turistice. Nabídka kulturní stezky, sklářské stezky a nabídka aktivit souvisejících s procesem výroby a zpracování skla jsou zajímavou dodatečnou atrakcí, která láká návštěvníky k delším pobytům a poznávání míst, jež nejsou nabízena ve všeobecně dostupných průvodcích. Turistické informační centrum v Novém Boru se věnuje široké
a různorodé propagaci míst spojených se sklem. Muzeum v Jelení Hoře připravilo víc než desítku workshopů ve sklárně s účastí českých a polských sklářských umělců, sklářů a řemeslníků. Ukázky zpracování skla za studena a za horka byly doprovázeny přednáškami a workshopy; jednalo se
o Sklářský festival, Horké víkendy či Sklářské slavnosti v Novém Boru.
Významná část výdajů projektu se týkala investic. Záměrem nebylo vytvořit zcela nové turistické cíle. Podstatné bylo zkvalitnění nabídky pro návštěvníky obou partnerů
a podpora již stávajících cílů v regionu společnou propagací a dalšími aktivitami.
V jelenohorském muzeu byly rozšířeny expoziční prostory a vznikla „Laboratoř
skla“, kde jsou návštěvníkům interaktivně prezentovány tradiční sklářské techniky.
Głównym celem zadania jest poszerzenie oferty turystycznej na obszarze polsko- czeskiego pogranicza pomiędzy Jelenią Górą i Novym Borem oraz wytyczenie wspólnego szlaku szkła. Tradycje szklarskie w rejonie Karkonoszy i pogranicza polsko-czeskiego stanowią wspólne dziedzictwo kulturowe
obu krajów. Szlaki kulturowe, dziedzictwo materialne i niematerialne wspólnego obszaru wzbogacają ofertę turystyczną o cenne wartości historyczne, które są częściowo zapomniane i niedocenione w tzw. turystyce aktywnej. Oferta szlaku kulturowego,
szlaku szklarskiego oraz oferta działań związanych z procesem produkcji i obróbką szkła, stanowią interesującą dodatkową atrakcję zachęcającą turystów do dłuższych pobytów oraz poznawania miejsc, które
nie są oferowane w ogólnodostępnych przewodnikach. Szeroką i różnorodną promocją miejsc związanych ze szkłem zajmuje się Informacja Turystyczna
w Novym Borze. Muzeum w Jeleniej Górze przygotowało kilkanaście warsztatów w hucie z udziałem polskich i czeskich artystów szkła, hutników i rzemieślników. Pokazom obróbki szkła na zimno i na gorąco towarzyszyły wykłady i warsztaty, Festiwal Szkła, Gorące Weekendy, czy Dni Tradycji Szklarskich
w Nowym Borze.
Chociaż znaczna część wydatków projektu była skupiona na inwestycjach, jego ambicją nie było tworzenie zupełnie nowych atrakcji. Istotą było udoskonalenie oferty
dla odwiedzających obu partnerów oraz wspieranie już istniejących atrakcji w regionie poprzez wspólną promocję i inne działania. W muzeum w Jeleniej Górze powiększono przestrzeń wystawienniczą i stworzono „Laboratorium Szkła”, gdzie zwiedzającym interaktywnie prezentowane są tradycyjne techniki szklarskie.
euroregion
neisse–nisa–nysa
42


   42   43   44   45   46