Page 37 - Euroregion Nisa 30 let
P. 37

Kultur ohne Grenzen
– renovierung des amphitheaters im stadtpark in bolesławiec und der Freilichtbühne ‘Weinau’
in Zittau
Ein Projekt, das durch die Europäische
Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg Polen
– Sachsen gefördert wurde. Lead-Partner - Gemeinde Bolesławiec, Projektpartner - Große Kreisstadt Zittau.
Das Projekt „Kultur ohne Grenzen - Renovierung des Amphitheaters im Stadtpark in Bolesławiec und der Freilichtbühne ‘Weinau’ in Zittau” betraf die Renovierung zweier Kultureinrichtungen – einer in der polnischen Stadt Bolesławiec, einer historischen Perle der Woiwodschaft Niederschlesien, und einer in der deutschen Stadt Zittau, einer historisch bedeutsamen Stadt in Sachsen.
Im Rahmen des Projekts wurde die kulturelle Infrastruktur des Grenzraumes gestärkt
und für die Durchführung gemeinsamer Projekte sowie die Förderung der polnisch- sächsischen Grenzregion genutzt. Das Projekt umfasste die Sanierung der Amphitheater in Bolesławiec und Zittau und damit die Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den Partnern sowie die Förderung gemeinsamer Aktivitäten - und damit die Integration der Einwohner der Gemeinden Bolesławiec und Zittau.
Kultura bez hranic
– rekonstrukce am teátru
v Městském parku v bolesławci a venkovního pódia „Weinau“
v Žitavě
Projekt spolu nancovaný Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci programu spolupráce Interreg Polsko- -Sasko. Vedoucí partner – Město Bolesławiec, projektový partner – Große Kreisstadt Zittau.
Projekt „Kultura bez hranic – Rekonstrukce am teátru v Městském parku v Bolesławci
a venkovního pódia ‚Weinau‘ v Žitavě“ se
týkal rekonstrukce dvou kulturních objektů, nacházejících se v polském městě Bolesławiec, historickém skvostu Dolnoslezského vojvodství, a německé Žitavě, historicky významném městě v Sasku.
Projekt měl za cíl posílit kulturní infrastrukturu přeshraničního území a využít ji k realizaci společných akcí a propagaci příhraničního polsko-saského území. V rámci projektu je řešena rekonstrukce am teátrů v Bolesławci a Žitavě, a díky tomu posílení přeshraniční spolupráce partnerů a také propagace společných aktivit – a to prostřednictvím integrace obyvatel obcí Bolesławiec a Žitava.
Kultura bez granic – renowacja am teatru w parku Miejskim
w bolesławcu oraz sceny
na wolnym powietrzu ‘Weinau’ w Żytawie
Projekt współ nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia. Partner Wiodący – Gmina Miejska Bolesławiec, Partner Projektu – Große Kreisstadt Zittau.
Projekt „Kultura bez granic - Renowacja Am teatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau“
w Żytawie dotyczył odnowy dwóch obiektów kultury, zlokalizowanych w polskim mieście Bolesławiec, zabytkowej perle województwa dolnośląskiego oraz niemieckiej Żytawie, cennym historycznie mieście położonym
w Saksonii.
Projekt zakładał wzmocnienie infrastruktury kultury obszaru transgranicznego oraz wykorzystanie jej do realizacji wspólnych przedsięwzięć i promocji regionu pogranicza polsko-saksońskiego. W ramach projektu zaplanowano przebudowę am teatrów
w Bolesławcu i Żytawie i dzięki temu wzmocnienie współpracy transgranicznej partnerów, jak również promocję wspólnych działań - a przez to integrację mieszkańców gmin Bolesławiec i Żytawa.
1991 35 2021


   35   36   37   38   39