Page 35 - Euroregion Nisa 30 let
P. 35

Das Bestreben der Mitglieder der Arbeitsgruppe besteht darin, statistische Daten zum Gebiet der Euroregion zu liefern und anhand statistischer Kennzi ern Veränderungen in der Entwicklung der Population, der wirtschaftlichen und
der sozialen Entwicklung der Euroregion zu beschreiben. Seit dem Beginn ihrer Zusammen- arbeit haben sie zahlreiche arbeitsbezogene Probleme bewältigt, wobei die sprachliche Barriere das einfachste von ihnen darstellte.
Der härteste Brocken war die methodische Verschiedenartigkeit der einzelnen Kennzi ern. Am besten vergleichbare Informationen
stehen zur Bevölkerung zur Verfügung – wir wissen genau, wie viele Menschen in den einzelnen Teilen der ERN leben, wie viele
Kinder geboren werden, von wo die Menschen wohin umziehen, wie alt sie werden. Die De nition eines Erwerbslosen weicht jedoch auf der deutschen, der tschechischen bzw.
der polnischen Seite voneinander ab, auch Wirtschaftsakteure oder Beherbergungsbetriebe werden unterschiedlich de niert. Das Problem konnte gelöst werden und es entstand eine Publikation mit dem Titel Lexikon Statistik – De nition der Grundbegri e und methodische Erläuterungen der deutschen, polnischen und tschechischen Statistik, die auf übersichtliche Weise die Methodik ausgewählter statistischer Kennzi ern, Informationen zur Periodizität ihrer Ermittlung und zu den regionalen Ebenen liefert. Die nächste Frage war, ob die Publikation nur für die Mitgliedsgemeinden
und -kreise der Region mit beschränkter Datenmenge vorbereitet werden sollte oder
für größere Gebietseinheiten, für die die
Daten problemlos zur Verfügung stehen.
Snahou členů pracovní skupiny je poskytovat statistické údaje o území euroregionu
a s využitím statistických ukazatelů popisovat změny v populačním, ekonomickém
a sociálním vývoji euroregionu. Od počátku celé spolupráce překonali řadu pracovních problémů, přičemž jazyková bariéra byla
ta nejjednodušší. Největším oříškem byla metodická rozdílnost jednotlivých ukazatelů. Nejvíce srovnatelných informací je k dispozici za obyvatelstvo – naprosto přesně víme, kolik lidí žije v jednotlivých částech uskupení, kolik se rodí dětí, odkud a kam se lidé
stěhují, jakého věku se dožívají. Jiná je však de nice nezaměstnaného na české, polské
či německé straně, jinak jsou de novány ekonomické subjekty či hromadná ubytovací zařízení. Problém se podařilo vyřešit a vznikla publikace s názvem Lexikon základních pojmů v polské, české a německé statistice, která přehledným způsobem poskytuje metodiku vybraných statistických ukazatelů, informace o periodicitě zjišťování a územní dostupnosti. Další otázkou bylo, zda připravovat publikace pouze za členské obce a okresy regionu
s omezeným množství dat, nebo za větší územní celky, za které jsou údaje bez problémů k dispozici.
Członkowie grupy roboczej mają za zadanie przekazywanie danych statystycznych dotyczących obszaru euroregionu oraz opisywanie zmian w rozwoju demogra cznym, gospodarczym i społecznym przy wykorzystaniu wskaźników statystycznych.
Od początku współpracy pokonali szereg problemów roboczych, przy czym bariera językowa była tą najłatwiejszą. Największym utrudnieniem okazała się metodyczna rozbieżność poszczególnych wskaźników. Najwięcej dostępnych porównywalnych informacji dotyczy ludności – zdecydowanie dokładnie wiemy, ile osób mieszka
w poszczególnych częściach euroregionu, ile rodzi się dzieci, skąd i dokąd ludzie się przeprowadzają, jaki wiek życia osiągają. Inna jest jednak de nicja osoby bezrobotnej po polskiej, czeskiej czy niemieckiej
stronie, inaczej zde niowane są podmioty gospodarcze lub obiekty zbiorowego zakwaterowania. Problem udało się rozwiązać i opracowano publikację pn. „Leksykon podstawowych pojęć w statystyce polskiej, czeskiej i niemieckiej”, która w przejrzysty sposób przedstawia metodykę wybranych wskaźników statystycznych, informacje
nt. częstotliwości badań i dostępności
w poszczególnych obszarach. Kolejną kwestią było to, czy publikacje mają dotyczyć tylko gmin i powiatów członkowskich z regionu
z ograniczoną ilością danych czy większych jednostek terytorialnych, dla których dane są bez kłopotu dostępne.
1991 33 2021
KRAJSKÁ SPRÁVA ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V LIBERCI STATISTICKÝ ÚŘAD SVOBODNÉ ZEMĚ SACHSEN
STATISTICKÝ ÚŘAD WROCŁAW
LEXIKON
ZÁKLADNÍCH POJMŮ
METODICKÉ VYSVĚTLIVKY
Liberec – Kamenz – Wrocław 2014
V ČESKÉ, NĚMECKÉ A POLSKÉ
STATISTICE
ISBN 978-83-89593-53-5


   33   34   35   36   37