Page 24 - Euroregion Nisa 30 let
P. 24

Rund 20 solcher grenzüberschreitender Kita- Partnerschaften gibt es in der Euroregion. Hinzu kommen weitere Kitas, in denen
die Kinder im Kita-Alltag spielerisch an die Nachbarsprachen herangeführt werden. Fachlich unterstützt und begleitet werden sie seit 2014 durch die Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung. Sie
stellt nicht nur umfangreiche Informationen und Materialien für die nachbarsprachige Bildungsarbeit bereit, sondern initiiert auch gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern in
der Euroregion innovative Projekte, wie z. B. das gemeinsam mit dem Niederschlesischen Lehrerfortbildungsinstitut Wroclaw umgesetzte und im Kooperationsprogramm Interreg Polen-Sachsen 2014-2020 geförderte Projekt „Groß für Klein – Duzi dla Małych“.
Es wurde 2018 mit einem Preis der Euroregion und 2019 als Modellprojekt der Raumordnung im Gemeinsamen Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen Ver echtungsraum 2030 ausgezeichnet.
Mehr Informationen: www.nachbarsprachen-sachsen.eu
V euroregionu funguje zhruba 20 takovýchto přeshraničních partnerství mezi školkami.
K tomu připočtěme další školky, v nichž
je dětem v rámci denního programu
hrou přibližován jazyk sousedů. Podpory
a odborného poradenství se jim od roku 2014 dostává prostřednictvím Saské zemské kanceláře pro ranou výuku sousedních jazyků. Kancelář poskytuje obsáhlé informace a materiály pro výuku sousedních jazyků
a spolu se svými partnery v euroregionu
také iniciuje inovativní projekty, např. projekt „Groß für Klein – Duzi dla Małych“ (Velcí pro malé) realizovaný spolu s Dolnoslezským institutem pro další vzdělávání učitelů ve Vratislavi v rámci kooperačního programu Interreg Polsko-Sasko 2014-2020. Projekt získal v roce 2018 Cenu euroregionu a o rok později byl oceněn jako modelový projekt územního plánování ve Společné koncepci pro budoucnost německo-polského integrovaného prostoru 2030.
Více informací: www.nachbarsprachen-sachsen.eu
W euroregionie istnieje około 20 takich transgranicznych partnerstw przedszkolnych. Do tego dochodzą kolejne przedszkola,
w których dzieci podczas zabawy poznają język kraju sąsiada. Od 2014 roku są one wspierane i monitorowane przez Saksońską Placówkę ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich. Nie tylko dostarcza ona obszernych informacji i materiałów do pracy w zakresie edukacji językowej, ale także inicjuje innowacyjne projekty wraz ze swoimi partnerami sieciowymi w euroregionie,
jak np. projekt „Groß für Klein – Duzi dla Małych“, który został zrealizowany wspólnie
z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i s nansowany
w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. W 2018 roku projekt otrzymał nagrodę Euroregionu,
a w 2019 roku został wyróżniony jako wzorcowy projekt rozwoju regionalnego
w ramach Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań 2030.
Więcej informacji: www.nachbarsprachen-sachsen.eu
euroregion
neisse–nisa–nysa
22
foto: Archiv | archiwum LaNa


   22   23   24   25   26