Page 10 - Euroregion Nisa 30 let
P. 10

Die anfänge der euroregion aus tschechischer perspektive
Ing. Miroslav Matušek, CSc.
Ende 1991 erhielt ich vom Oberbürgermeister der Stadt Liberec, Ing. Drda, das Angebot, mich der organisatorischen Arbeit bei
der Gründung der Euroregion Neisse- Nisa-Nysa (ERN) anzunehmen, was ein freiwilliger Kommunalverband von Städten und Gemeinden im Gebiet des sog. Dreiländerecks in den Grenzregionen von Deutschland, Tschechien und Polen sein sollte (und bis heute ist). Ich nahm das Angebot
an und wurde Sekretär der ERN für die tschechische Seite. Kristallisierungszentren der ERN waren die Städte Zittau, Jelenia
Góra und Liberec, von den Persönlichkeiten auf kommunalpolitischer Ebene waren
es der Zittauer Landrat Heinz Eggert, der Woiwod Nalichowski aus Jelenia Góra, der Liberecer Oberbürgermeister Drda und
der Liberecer Regionspräsident Mráz. Der Grundgedanke der ERN wie auch anderer grenznaher und grenzüberschreitender Euroregionen in Europa war die vernünftige Überzeugung, dass viele Dinge im Rahmen der Kommunalpolitik durch Kooperation der Menschen über die Grenzen hinweg gelöst werden können, ohne dass es nötig wäre, alles über die zentralen Regierungsorgane in den Hauptstädten der Nachbarländer, in unserem Falle in Berlin, Warschau und Prag, zu klären.
Zuerst hatte ich mein Büro im Rathaus in Jablonec nad Nisou und später in Liberec, und parallel fuhr ich in ein Büro nach Zittau, wo wir drei Sekretäre – Herr Watterot für die deutsche Seite, Herr Jakubiec für die polnische Seite und ich für die tschechische Seite – uns trafen.
Začátky euroregionu z české perspektivy
Ing. Miroslav Matušek, CSc.
Koncem roku 1991 jsem dostal od primátora města Liberce Ing. Drdy nabídku, abych se ujal organizační práce při zakládání Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa (ERN), což mělo být
(a dodneška je) dobrovolné komunální sdružení měst a obcí na území tzv. trojzemí
v pohraničních oblastech Čech, Německa
a Polska. Nabídku jsem přijal a stal se sekretářem ERN za českou stranu. Takovými krystalizačními centry ERN byla města Žitava, Jelenia Góra a Liberec, z osobností na úrovni komunální politiky pak žitavský hejtman Heinz Eggert, vojvoda Nalichowski z Jelenie Góry, liberecký primátor Drda a liberecký hejtman Mráz. Základní myšlenkou ERN i ostatních příhraničních a přeshraničních euroregionů
v Evropě bylo rozumné přesvědčení, že mnoho věcí se v rámci komunální politiky
dá vyřešit spoluprací lidí přes hranice, aniž
by bylo nutné vše řešit přes centrální vládní orgány v hlavních městech sousedících
států, v daném případě v Berlíně, ve Varšavě
a v Praze.
Nejprve jsem měl kancelář na radnici
v Jablonci nad Nisou a později v Liberci
a paralelně jsem dojížděl do kanceláře
v Žitavě, kde jsme se setkávali všichni tři sekretáři: pan Watterot za německou stranu, pan Jakubiec za polskou stranu a já za českou stranu.
początki euroregionu z czeskiej perspektywy
Ing. Miroslav Matušek, CSc.
Pod koniec 1991 roku otrzymałem
od prezydenta miasta Liberec, ing.
Drdy, propozycję, by zająć się pracami organizacyjnymi w ramach tworzenia Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (ERN),
który miał być (i jest do dnia dzisiejszego) dobrowolnym samorządowym stowarzyszeniem miast i gmin na obszarze tzw. trójstyku na pograniczu Czech, Polski
i Niemiec. Propozycję przyjąłem i zostałem sekretarzem ERN ze strony czeskiej.
Takimi krystalizującymi ośrodkami ERN
były miasta Jelenia Góra, Żytawa i Liberec, wśród osobistości na szczeblu polityki samorządowej byli wojewoda Nalichowski
z Jeleniej Góry, żytawski landrat Heinz Eggert, liberecki prezydent Drda i liberecki hetman Mráz. Podstawową ideą ERN i pozostałych przygranicznych oraz transgranicznych euroregionów w Europie było przekonanie, że wiele spraw w ramach polityki samorządowej można rozwiązać w drodze ponadgranicznej współpracy, bez konieczności rozwiązywania wszystkiego poprzez centralne władze w stolicach sąsiadujących państw, w tym przypadku
w Warszawie, Pradze i Berlinie.
Najpierw miałem biuro w ratuszu w Jabloncu nad Nisou, później w Libercu i jednocześnie dojeżdżałem do biura w Żytawie, gdzie spotykaliśmy się w trójkę, wszyscy sekretarze: pan Jakubiec z polskiej strony, pan Watterot z niemieckiej strony i ja z czeskiej strony.
euroregion
neisse–nisa–nysa
8


   8   9   10   11   12